STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCI | GALERIA | O SZKOLE | PLAN ZAJĘĆ | KONTAKT


 

UWAGA   RODZICE  i  DZIECI

 
 
Rozpoczęcie roku szkolnego
dla wszystkich uczniów ZS Nr 3 odbędzie się

                        w dniu 01.09.2014r. o godzinie 9.00

 – boisko Orlik lub hol szkoły
w zależności od pogody

Uwaga !

-----------------------

Uwaga !

Wykaz podręczników dla Gimnazjum nr 7

kliknij pobierz
!!!Wykaz podręczników dla  Szkoły Podstawowej nr 29

kliknij pobierz !!!

klasy I-III SP kliknij!!!

klasy IV-VI SP kliknij!!!


-----------------------------------------------------------------------------

sd

-----------------------------------------------------------------

UWAGA RODZICE

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

1.      W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

2.      Uczniowie pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego - przypadki określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

·         ubóstwa;

·         sieroctwa;

·         bezdomności;

·         bezrobocia;

·         niepełnosprawności;

·         długotrwałej lub ciężkiej choroby;

·         przemocy w rodzinie;

·         potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

·         potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

·         bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

·         trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

·         trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

·         alkoholizmu lub narkomanii;

·         zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

·         klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników  objęto także uczniów: 
• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi na podstawie imiennej faktury.
---------------------------------------------------------------

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT

Na podstawie: 

Zarządzenia Nr 1458.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

§ 1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie,

b) pracownicy szkoły.

2. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki szkolnej po złożeniu

    pisemnego wniosku (deklaracji) według wzoru obowiązującego w szkole.                  

    Deklarację składa się na okres jednego semestru.

§ 2

1.      Opłata ponoszona przez ucznia obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

2.      Cenę za posiłek dla pracownika szkoły korzystającego ze stołówki szkolnej obejmuje  całkowity koszt jego przygotowania.

3.      Ustalona opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.      Stołówka szkolna pracuje w godzinach od 600 do 1400.

2.      Posiłki wydawane są na dużych przerwach: o godz. 1130 dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz o godz.1235 dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

3.      Przygotowanie obiadów odbywa się na podstawie norm żywieniowych  uwzględniających potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkujących ich prawidłowy rozwój. Racje pokarmowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1.      Opłaty za korzystanie z posiłków (obiadów) wnosi się z góry, w okresach miesięcznych, do 5. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2.      W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica lub pracownika szkoły, dyrektor wyznacza termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, nie później niż do 20. każdego miesiąca.

3.      Osoby zadeklarowane na spożywanie obiadów w stołówce szkolnej korzystają z nich od 1-go dnia miesiąca.

4.      W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla ucznia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady          i terminy dokonywania tych opłat regulują odrębne ustalenia pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3          a MOPS-em.

5.      Odpłatność za posiłki przyjmuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – kierownik świetlicy.

6.      Aktualny jadłospis oraz informacja dotycząca wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.

§ 5

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku   

w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.

W przypadku choroby dziecka rodzic zobowiązany jest powiadomić kierownika świetlicy  o przewidywanej ilości dni nieobecności. Planowany powrót dziecka po chorobie i chęć ponownego korzystania z żywienia powinien być zgłoszony dzień wcześniej. W przypadku braku informacji o terminie powrotu dziecka do szkoły posiłek będzie wydany od dnia następnego po jego powrocie. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy lub intendentki szkolnej co najmniej na 3 dni robocze przed końcem miesiąca.

 


----------------------------------------------------------------------------------------

Warunki ubezpieczenia uczniów ZSnr 3 

Polisa nr GSB13601051

Ubezpieczenie NNW

Świadczenie typu assistance (na terytorium RP) w ramach składki

Pomoc medyczna

- wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego

- wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

-transport medyczny

-wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

 

-organizacja procesu rehabilitacji

Łączna kwota 2000 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek

 

 

 

 

 

 

Do 500 zł na każdy wypadek

Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna

-dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

-dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza

-domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji powyżej 2 dni

Do 300 zł na każdy wypadek

 

 

 

Do 1000 zł na każdy wypadek

Pomoc psychologa

pomoc psychologa

Do 1500 zł na każdy wypadek dla każdej osoby uprawnionej do skorzystania z tej pomocy

Lekcje prywatne

dla uczniów szkół podst. , gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem uczniów szkół policealnych )-jeżeli na skutek zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczeń nie może uczęszczać do szkoły dłużej niż 10 dni od dnia wypadku PZU SA organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotów(max2) wchodzących w zakres programu nauczania

Do 400 zł na każdy nieszczęśliwy wypadek

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej 

Wariant I

Śmierć ubezpieczonego w następstwie:
-nieszczęśliwego wypadku
-zawału serca
-krwotoku śródczaszkowego
-ataku epilepsji
-sepsy
100% sumy
ubezpieczenia
Trwały uszczerbek na zdrowiu jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku , zawału serca , krwotoku śródczaszkowego albo omdlenia o nieustalonej przyzczynie ubezpieczony dozna 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu , to otrzyma świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia tj. 100% sumy ubezpieczenia , a w razie niższego uszczerbku - taki procent sumy ubezpieczenia , w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku , tj.:
1% uszczerbku= 1% sumy ubezpieczenia
10% uszczerbku = 10%  sumy ubezpieczenia
50% uszczerbku = 50%  sumy ubezpieczenia
itd.
Do 100 % sumy ubezpieczenia
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej Jednorazowe świadczenie 1% sumy ubezpieczenia
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego -koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych (do 200 zł za każdy ząb)(teren :kraj i zagranica)
-koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (teren:kraj)
Do 25% sumy ubezpieczenia (na każde z tych świadczeń)


W razie nieszczęśliwego wypadku należy bezzwłocznie zgłosić szkodę na infolini PZU
801 102 102

---------------------------------------------------------------------------------

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW
RADA RODZICÓW
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 3
UL. MORCINKA
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6292379706

NR KONTA 68156000132557236084500001

GETIN NOBLE BANK SA
II PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
UL. 3-GO MAJA 7
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO , KLASĘ ORAZ TYP SZKOŁY (SP LUB GIM) UCZNIA .Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszą środę miesiąca
od godziny
17:00 do 18:00