STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCI | GALERIA | O SZKOLE | PLAN ZAJĘĆ | KONTAKT


d

Wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29

klasy I-III 

na rok szkolny 2016 / 2017  kliknij !!!

Wykaz podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29

klasy IV-VI 

na rok szkolny 2016 / 2017  kliknij !!!

Wykaz podręczników dla uczniów Gimnazjum nr 7 

na rok szkolny 2016 / 2017  kliknij !!!


 

 ----------------------------

SZANOWNI RODZICE

 

Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych(Dz. U.
 z dnia 28 maja 2010 r. Nr 97, poz. )

„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.”

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia"
(Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) opłaty wynoszą:

                za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26 złotych,

                za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych,

 


    Powyższe opłaty należy wnosić na konto

 

Zespół Szkół Nr 3 w Dąbrowie Górniczej ul.Morcinka

Nr konta   44 1560 0013 2557 1236 9496 0001

 

         z dopiskiem:   opłata za wydanie duplikatu dokumentu
                                 imię i nazwisko ucznia

 

 

W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej dziecka - rodzic winien złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na konto a w przypadku legitymacji również aktualne zdjęcie dziecka.

 

 

                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                             mgr M.Jagodzińska

                                                                         

    


Dokumenty do pobrania (druki)

Podanie o zwolnienie z WF pobierz !!!

Zaświadczenie lekarskie w/s 

zwolnienia z zajęć WFpobierz !!!

Podanie o zwolnienie ucznia z WDŹ pobierz !!!

Oświadczenie rodzica w/s zajęć religii / etyki pobierz !!!

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej pobierz !!!

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pobierz !!!

Wniosek o wydanie nowej legitymacji szkolnej pobierz !!!

-------------------------------------------------------------------------------------

v

---------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA RODZICÓW

  WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW
DO SKARBNIKA KLASOWEGO !!!

 
---------------------------------------------------

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT

Na podstawie: 

Zarządzenia Nr 1458.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

§ 1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie,

b) pracownicy szkoły.

2. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki szkolnej po złożeniu

    pisemnego wniosku (deklaracji) według wzoru obowiązującego w szkole.                  

    Deklarację składa się na okres jednego semestru.

§ 2

1.      Opłata ponoszona przez ucznia obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

2.      Cenę za posiłek dla pracownika szkoły korzystającego ze stołówki szkolnej obejmuje  całkowity koszt jego przygotowania.

3.      Ustalona opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.      Stołówka szkolna pracuje w godzinach od 600 do 1400.

2.      Posiłki wydawane są na dużych przerwach: o godz. 1130 dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz o godz.1235 dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

3.      Przygotowanie obiadów odbywa się na podstawie norm żywieniowych  uwzględniających potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkujących ich prawidłowy rozwój. Racje pokarmowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1.      Opłaty za korzystanie z posiłków (obiadów) wnosi się z góry, w okresach miesięcznych, do 5. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2.      W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica lub pracownika szkoły, dyrektor wyznacza termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, nie później niż do 20. każdego miesiąca.

3.      Osoby zadeklarowane na spożywanie obiadów w stołówce szkolnej korzystają z nich od 1-go dnia miesiąca.

4.      W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla ucznia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady          i terminy dokonywania tych opłat regulują odrębne ustalenia pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3          a MOPS-em.

5.      Odpłatność za posiłki przyjmuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – kierownik świetlicy.

6.      Aktualny jadłospis oraz informacja dotycząca wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.

§ 5

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku   

w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.

W przypadku choroby dziecka rodzic zobowiązany jest powiadomić kierownika świetlicy  o przewidywanej ilości dni nieobecności. Planowany powrót dziecka po chorobie i chęć ponownego korzystania z żywienia powinien być zgłoszony dzień wcześniej. W przypadku braku informacji o terminie powrotu dziecka do szkoły posiłek będzie wydany od dnia następnego po jego powrocie. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy lub intendentki szkolnej co najmniej na 3 dni robocze przed końcem miesiąca.

 


----------------------------------------------------------------------------------------