STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCI | GALERIA | O SZKOLE | PLAN ZAJĘĆ | KONTAKT


 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ INFORMUJE , ŻE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ELEKTRONICZNY NABÓR DO GIMNAZJÓW. RODZICE UCZNIÓW , KTÓRZY ZAMIERZAJĄ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W GIMNAZJUM OBWODOWYM POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ JAK NAJSZYBCIEJ DO WW. GIMNAZJUM W CELU WYPEŁNIENIA ZGŁOSZENIA.
UCZNIOWIE , KTÓRZY NIE ZAMIERZAJĄ UCZĘSZCZAĆ DO GIMNAZJUM OBWODOWEGO , MAJĄ MOZLIWOŚC UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DO JEDNEGO Z TRZECH WYBRANYCH GIMNAZJÓW NIEOBWODOWYCH , POD WARUNKIEM , ŻE SZKOŁY TE PO PRZYJĘCIU UCZNIÓW Z OBWODU BEDĄ DYSPONOWAŁY JESZCZE WOLNYMI MIEJSCAMI . SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ DOSTEPNE NA STRONIE DLA RODZICÓW
https://dabrowagornicza-gim.edu.com.pl/kandydat/app/

-------------------------------------------------

Wyprawka szkolna 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
  2. uczniów słabowidzących,
  3. uczniów niesłyszących,
  4. uczniów słabosłyszących,
  5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
  10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym są to, w szczególności, książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej szacuje, że w 2015 r. z programu będzie mogło skorzystać ok. 227 tys. uczniów, w tym ok. 105 tys. uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Planowana kwota dofinansowania:

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić: zobacz tabelę

 

-----------------------------------------------


Szanowni Rodzice !

df

Uwaga !WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA KLIKNIJ !!!

WNIOSEK O WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI KLIKNIJ!!!


WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ KLIKNIJ!!!
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT

Na podstawie: 

Zarządzenia Nr 1458.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

§ 1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie,

b) pracownicy szkoły.

2. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki szkolnej po złożeniu

    pisemnego wniosku (deklaracji) według wzoru obowiązującego w szkole.                  

    Deklarację składa się na okres jednego semestru.

§ 2

1.      Opłata ponoszona przez ucznia obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

2.      Cenę za posiłek dla pracownika szkoły korzystającego ze stołówki szkolnej obejmuje  całkowity koszt jego przygotowania.

3.      Ustalona opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.      Stołówka szkolna pracuje w godzinach od 600 do 1400.

2.      Posiłki wydawane są na dużych przerwach: o godz. 1130 dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz o godz.1235 dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

3.      Przygotowanie obiadów odbywa się na podstawie norm żywieniowych  uwzględniających potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkujących ich prawidłowy rozwój. Racje pokarmowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1.      Opłaty za korzystanie z posiłków (obiadów) wnosi się z góry, w okresach miesięcznych, do 5. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2.      W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica lub pracownika szkoły, dyrektor wyznacza termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, nie później niż do 20. każdego miesiąca.

3.      Osoby zadeklarowane na spożywanie obiadów w stołówce szkolnej korzystają z nich od 1-go dnia miesiąca.

4.      W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla ucznia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady          i terminy dokonywania tych opłat regulują odrębne ustalenia pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3          a MOPS-em.

5.      Odpłatność za posiłki przyjmuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – kierownik świetlicy.

6.      Aktualny jadłospis oraz informacja dotycząca wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.

§ 5

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku   

w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.

W przypadku choroby dziecka rodzic zobowiązany jest powiadomić kierownika świetlicy  o przewidywanej ilości dni nieobecności. Planowany powrót dziecka po chorobie i chęć ponownego korzystania z żywienia powinien być zgłoszony dzień wcześniej. W przypadku braku informacji o terminie powrotu dziecka do szkoły posiłek będzie wydany od dnia następnego po jego powrocie. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy lub intendentki szkolnej co najmniej na 3 dni robocze przed końcem miesiąca.

 


----------------------------------------------------------------------------------------

Warunki ubezpieczenia uczniów ZSnr 3 

Polisa ubezpieczeniowa

IX.14-VIII.15 - HSB13601089 - dzieci 

13.000,00 zł - wariant I

IX.14-VIII.15 - HSB13601090 - OC - nauczyciele

100.000,00 zł


Wariant I

Śmierć ubezpieczonego w następstwie:
-nieszczęśliwego wypadku
-zawału serca
-krwotoku śródczaszkowego
-ataku epilepsji
-sepsy
100% sumy
ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki
świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w nastepstwie nieszczęścliwego wypadku
100% sumy ubezpieczenia
Trwały uszczerbek na zdrowiu jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku , zawału serca , krwotoku śródczaszkowego albo omdlenia o nieustalonej przyzczynie ubezpieczony dozna 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu , to otrzyma świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia tj. 100% sumy ubezpieczenia , a w razie niższego uszczerbku - taki procent sumy ubezpieczenia , w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku ,  Do 100 % sumy ubezpieczenia
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej Jednorazowe świadczenie 1% sumy ubezpieczenia
Zdiagnozowanie sepsy świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę jednorazowe świadcznie w wysokości 1000 zł
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocnyczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych -zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych poniesionych na terytorium RP i za granicą Do 25% sumy ubezpieczenia (do 200 zł za każdy ząb)
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych , poniesionych na terytorium RP do 25% sumy ubezpieczenia


W razie nieszczęśliwego wypadku należy bezzwłocznie zgłosić szkodę na infolini PZU
801 102 102

---------------------------------------------------------------------------------

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW
RADA RODZICÓW
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 3
UL. MORCINKA
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6292379706

NR KONTA 68156000132557236084500001

GETIN NOBLE BANK SA
II PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
UL. 3-GO MAJA 7
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO , KLASĘ ORAZ TYP SZKOŁY (SP LUB GIM) UCZNIA .Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszą środę miesiąca
od godziny
17:00 do 18:00