STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCI | GALERIA | O SZKOLE | PLAN ZAJĘĆ | KONTAKT


 

Uwaga !
---------------------------------------------------------------

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁAT

Na podstawie: 

Zarządzenia Nr 1458.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki.

§ 1

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a) uczniowie,

b) pracownicy szkoły.

2. Uczniowie i pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki szkolnej po złożeniu

    pisemnego wniosku (deklaracji) według wzoru obowiązującego w szkole.                  

    Deklarację składa się na okres jednego semestru.

§ 2

1.      Opłata ponoszona przez ucznia obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania posiłku.

2.      Cenę za posiłek dla pracownika szkoły korzystającego ze stołówki szkolnej obejmuje  całkowity koszt jego przygotowania.

3.      Ustalona opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1.      Stołówka szkolna pracuje w godzinach od 600 do 1400.

2.      Posiłki wydawane są na dużych przerwach: o godz. 1130 dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz o godz.1235 dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.

3.      Przygotowanie obiadów odbywa się na podstawie norm żywieniowych  uwzględniających potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkujących ich prawidłowy rozwój. Racje pokarmowe dla uczniów Zespołu Szkół nr 3  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1.      Opłaty za korzystanie z posiłków (obiadów) wnosi się z góry, w okresach miesięcznych, do 5. dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2.      W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica lub pracownika szkoły, dyrektor wyznacza termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, nie później niż do 20. każdego miesiąca.

3.      Osoby zadeklarowane na spożywanie obiadów w stołówce szkolnej korzystają z nich od 1-go dnia miesiąca.

4.      W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla ucznia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zasady          i terminy dokonywania tych opłat regulują odrębne ustalenia pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół nr 3          a MOPS-em.

5.      Odpłatność za posiłki przyjmuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły – kierownik świetlicy.

6.      Aktualny jadłospis oraz informacja dotycząca wysokości opłaty za obiady w danym miesiącu znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.

§ 5

W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku   

w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, z wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności.

W przypadku choroby dziecka rodzic zobowiązany jest powiadomić kierownika świetlicy  o przewidywanej ilości dni nieobecności. Planowany powrót dziecka po chorobie i chęć ponownego korzystania z żywienia powinien być zgłoszony dzień wcześniej. W przypadku braku informacji o terminie powrotu dziecka do szkoły posiłek będzie wydany od dnia następnego po jego powrocie. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy lub intendentki szkolnej co najmniej na 3 dni robocze przed końcem miesiąca.

 


----------------------------------------------------------------------------------------

Warunki ubezpieczenia uczniów ZSnr 3 

Polisa ubezpieczeniowa

IX.14-VIII.15 - HSB13601089 - dzieci 

13.000,00 zł - wariant I

IX.14-VIII.15 - HSB13601090 - OC - nauczyciele

100.000,00 zł


Wariant I

Śmierć ubezpieczonego w następstwie:
-nieszczęśliwego wypadku
-zawału serca
-krwotoku śródczaszkowego
-ataku epilepsji
-sepsy
100% sumy
ubezpieczenia
Śmierć ubezpieczonego na terenie placówki
świadczenie wypłacane dodatkowo poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w nastepstwie nieszczęścliwego wypadku
100% sumy ubezpieczenia
Trwały uszczerbek na zdrowiu jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku , zawału serca , krwotoku śródczaszkowego albo omdlenia o nieustalonej przyzczynie ubezpieczony dozna 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu , to otrzyma świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia tj. 100% sumy ubezpieczenia , a w razie niższego uszczerbku - taki procent sumy ubezpieczenia , w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku ,  Do 100 % sumy ubezpieczenia
Brak trwałego uszczerbku na zdrowiu jeżeli uraz ciała wymagał interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym leczeniem i wymagał co najmniej 1 wizyty kontrolnej Jednorazowe świadczenie 1% sumy ubezpieczenia
Zdiagnozowanie sepsy świadczenie z tytułu zachorowania na sepsę jednorazowe świadcznie w wysokości 1000 zł
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocnyczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów stałych -zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych poniesionych na terytorium RP i za granicą Do 25% sumy ubezpieczenia (do 200 zł za każdy ząb)
Koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych , poniesionych na terytorium RP do 25% sumy ubezpieczenia


W razie nieszczęśliwego wypadku należy bezzwłocznie zgłosić szkodę na infolini PZU
801 102 102

---------------------------------------------------------------------------------

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW
RADA RODZICÓW
ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 3
UL. MORCINKA
41-303 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6292379706

NR KONTA 68156000132557236084500001

GETIN NOBLE BANK SA
II PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
UL. 3-GO MAJA 7
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ I NAZWISKO , KLASĘ ORAZ TYP SZKOŁY (SP LUB GIM) UCZNIA .Konsultacje dla rodziców odbywają się w pierwszą środę miesiąca
od godziny
17:00 do 18:00